mardi, août 15, 2006

Barême pour bac français en Roumanie 2006 (minorités, troisième langue)


Sujet I - 30 de puncte
1 Se evaluează înţelegerea unui text scris prin răspuns la întrebări. - 20 puncte
Pentru fiecare răspuns, se acordă punctajul maxim de 4 puncte, astfel:
Candidatul:
• răspunde fără greşeli / cu foarte puţine greşeli* 4 puncte
• răspunde cu puţine greşeli* 3 puncte
• răspunde total / parţial, cu multe greşeli* 1-2 puncte
• nu răspunde la întrebare 0 puncte (5 răspunsuri x 4 puncte = 20 puncte)

2. Se evaluează cunoştinţele lexicale – 10 puncte prin identificarea şi ilustrarea relaţiilor semantice
Pentru fiecare item se acordă câte 5 puncte (2 itemi x 5 puncte = 10 puncte) Candidatul:
• explică corect prin sinonimie / antonimie / omonimie (2 cuvinte x 1 punct) 2 puncte
• exemplifică prin formulare de enunţuri corecte (total / parţial) ( 2 enunţuri x 4 puncte ) 8 puncte


Sujet II – 30 puncte
Se evaluează cunoştinţele lexico-gramaticale prin:
1 – Retroversiune – 20 puncte
Se acordă punctajul maxim de 5 puncte pentru fiecare enunţ corect tradus (4 enunţuri x 5 p. = 20 puncte), astfel:
Candidatul realizează o traducere :
• adecvată atât lexical cât şi gramatical, fără greşeli / cu foarte puţine greşeli * 5 puncte
• corespunzătoare (redă sensul), cu puţine greşeli * 4 puncte
• aproximativă / incompletă (redă parţial sensul), cu multe greşeli * 1- 2 puncte
• incorectă din punct de vedere lexical şi gramatical 0 puncte

2 – Exerciţiu de completare / de continuare - 10 puncte
Pentru fiecare enunţ corect completat se acordă 2 puncte (5 enunţuri x 2 p. = 10 puncte) 10 puncte
Se acceptă orice variantă de răspuns considerată corectă din punct de vedere lingvistic şi se punctează în concordanţă cu precizările din barem.


Sujet III - 30 puncte
Se evaluează exprimarea în scris (redactare la alegere - a sau b):
a • respectarea cerinţei (număr de rânduri, elemente de compoziţie / de conţinut solicitate) 2 puncte
• coerenţa şi claritatea discursului; vocabular adecvat 12 puncte
• corectitudinea lexico-gramaticală 12 puncte
• originalitate 4 puncte b
• respectarea cerinţei (număr de rânduri, elemente de compoziţie / de conţinut solicitate) 2 puncte
• exprimarea unui punct de vedere personal, motivat, susţinut printr-un raţionament logic, coerent / exemple relevante, adecvate; idei pertinente, interesante, originale 10 puncte
• prezentarea ideilor pe baza unui plan, bine structurat 8 puncte
• corectitudinea lexico-gramaticală şi ortografică 10 puncte

Total test: 90 puncte
Se acordă din oficiu : 10 puncte
Total: 100 puncte

Nota:
• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Se acordă din oficiu 10 puncte.
• Nu se acordă fracţiuni de punct.

0 comentarii: