vendredi, août 11, 2006

Barême pour bac français en Roumanie (classes bilingue)

Sujet I - 30 de puncte

1. Se evaluează înţelegerea globală a unui text scris - 20 puncte prin rezumarea textului
• respectarea cerinţei (sarcina de lucru solicitată, număr de rânduri ) 2 puncte
• înţelegerea textului, identificarea ideilor esenţiale ale textului 6 puncte
• capacitatea de a reformula corect şi coerent informaţia (conţinut de idei, absenţa comentariilor personale referitoare la text, vocabular adecvat, corectitudine lexico-gramaticală) 12 puncte

2. Se evaluează cunoştinţele lexicale – 10 puncte prin identificarea şi ilustrarea relaţiilor semantice
Pentru fiecare item se acordă câte 5 puncte (2 itemi x 5 puncte = 10 puncte)
Candidatul:
• explică corect prin sinonimie / antonimie / omonimie (2 cuvinte x 1 punct) 2 puncte
• exemplifică prin formulare de enunţuri corecte (total / parţial) ( 2 enunţuri x 4 puncte ) 8 puncte


Sujet II – 30 puncte

Se evaluează cunoştinţele lexico–gramaticale prin:
1 – Retroversiune – 20 puncte
Punctajul se aplică întregului text. Se acordă punctajul maxim de 20 de puncte, astfel: Candidatul realizează o traducere :
• adecvată atât lexical cât şi gramatical, redă sensul, fără greşeli / cu foarte puţine greşeli * 20 puncte
• corespunzătoare (redă sensul), cu puţine greşeli * 15 puncte
• aproximativă, cu multe erori * 10 puncte
• incompletă, cu foarte multe erori * 1- 5 puncte
• incorectă din punct de vedere lexical şi gramatical 0 puncte

2 – Exerciţiu de completare / de continuare - 10 puncte
Pentru fiecare enunţ corect completat se acordă 2 puncte (5 enunţuri x 2 p. = 10 puncte) 10 puncte
Se acceptă orice variantă de răspuns considerată corectă din punct de vedere lingvistic şi se punctează în concordanţă cu precizările din barem.


Sujet III - 30 puncte

Se evaluează exprimarea în scris (redactare la alegere - a sau b):
a • respectarea cerinţei (număr de rânduri, elemente de compoziţie / de conţinut solicitate) 2 puncte
• coerenţa şi claritatea discursului; vocabular adecvat 12 puncte
• corectitudinea lexico-gramaticală 12 puncte
• originalitate 4 puncte

b • respectarea cerinţei (număr de rânduri, elemente de compoziţie / de conţinut solicitate) 2 puncte
• exprimarea unui punct de vedere personal, motivat, susţinut printr-un raţionament logic, coerent / exemple ilustrative relevante, adecvate, convingătoare (din lecturi, experienţa personală); idei pertinente, interesante, originale 10 puncte
• prezentarea ideilor pe baza unui plan, bine structurat 8 puncte
• corectitudinea lexico-gramaticală şi ortografică 10 puncte

Total test: 90 puncte
Se acordă din oficiu : 10 puncte
Total: 100 puncte

Nota:
• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Se acordă din oficiu 10 puncte.
• Nu se acordă fracţiuni de punct.

0 comentarii: